جنگ جهانی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

جنگ جهانی اول دوم سوم…


چرا انسان نسبت به انسان اینهمه خشم دارد ؟! چرا انسان اینهمه جاه طلب است ؟!