جمجمه

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

کاسه


کاسه میگن سربازی بود، رومی ! که در یکی از جنگها کشته شد . فرماندهی بوده و یا شاید یک سرباز عادی . روزگاری در کاسه سرش…