جاه طلبی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

جاه طلبی


انسانی که میخواهد چیزی یا کسی دیگر شود دچار جاه طلبی شده است . @khodshenasi7