توقف فکر

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

بیرون آمدن از غار ذهن


توقفِ فکر با توجه ذهن یک ماهیتی دارد که دو کار را همزمان نمیتواند انجام دهد. زمانیکه کاملا به صداهای اطراف گوش میدهی، فکر متوقف میشود، ذهن…