توقع

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

بایگانی


ذهن ما انبار اطلاعات و خاطرات و تجربیات گذشته است. انبار بایگانی پرونده های قدیمی که چیزهای بدرد نخور در آن ذخیره شده است. کینه ها، خاطرات،…