تقلید

2مطلب موجود می باشد.
من خودم را دیدم

من خودم را دیدم 24


تقلید حلقه ی کوران به چه کار اندرید ؟! «شما چشمهایتان را ببندید دنبال من راه بیفتید من راه و چاه را می دانم. همه به صف…

خودشناسی

خلق را تقلیدشان بر باد داد


گفتند: ما از آیین پدرانمان پیروی خواهیم کرد ! گفت : هر چند در گمراهی بودند؟!