تفسیر

2مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر بیان حسد وزیر


گفتیم پادشاه ماهستیم وزیر ذهن زیرک ما، تازمانی که چنین ذهن زیرکی داریم(وزیر) ذهنمان ناهنجار است، وضع مملکت وجودمان همین است؛ اولین کسی که ازاین وزیرضربه می…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر ساده داستان طوطی و بقال مثنوی


نماد گشایی از داستان طوطی و بقال داستان طوطی و بقال طوطی نماد چیست؟ بقال نماد چیست؟ ••بود بقالی و وی را طوطیی یک بقالی طوطی داشت…