تفسیر داستانهای مثنوی

2مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن


دفتر اول بخش ۱۰۳ بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن قسمت دوم ••خواب بردش مرغ جانش از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

در تفسیر حدیث کی اغتنمو برد الربیع الی آخره


  دفتر اول بخش ۱۰۱ در معنی این حدیث کی اغتنمو برد الربیع الی آخره ••گفت پیغامبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار بهوش باشید که…