تفسیر داستانهاس مثنوی

8مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر بیان آنک کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارات الهی بود نه به هوای نفس و تامل فاسد


  در داستان پادشاه و کنیز ، کنیز و پادشاه نماد چیستند ؟ کنیز عاشق زرگر شده بود،حکیم الهی آمد زرگر را کُشت تا کنیز از عشق…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر دعای آن دو فرشته کی که هر روز بر سر هر بازاری منادی می کنند


دفتر اول بخش ۱۰۹ تفسیر دعای آن دو فرشته کی که هر روز بر سر هر بازاری منادی می کنند کی الهم اعط منفق خلفاالهم اعط کل…

شرح و تفسیر گردانیدن عمر رضی الله
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر گردانیدن عمر رضی الله


دفتر اول بخش ۱۰۸ گردانیدن عمر رضی الله عنه نظر او را از مقام گریه کی هستیست به مقام استغراق قسمت اول شرح و تفسیر گردانیدن عمر…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تقسیر پرسیدن صدیقه رضی الله عنها از مصطفی صلی علیه وسلم کی سر باران امروزینه چی بود


دفتر اول بخش ۱۰۲ پرسیدن صدیقه رضی الله عنها از مصطفی صلی علیه و سلم کی سر باران امروزینه چی بود     ••گفت صدیقه که ای…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان را و مردن آن طوطی در قفس و نوحه خواجه بر وی


دفتر اول بخش۹۰ ••چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد پس بلرزید اوفتاد و گشت سرد طوطی در قفس فهمید که طوطی آزاد و رها چکاری…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

قصه بازرگان کی طوطی محبوس او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت قسمت اول


نماد گشایی از داستان طوطی و بازرگان در ادامه خواهید خواند که طوطی و بازرگان نماد چه هستند و هدف مولانا از این داستان چیست ؟ هر…

خودشناسی

دشمن درون


میگریزم تا رگم جنبان بود کی فرار از خویشتن آسان بود آنک ازغیری بود او را فرار چون ازو ببرید گیرد او قرار منکه خصمم هم منم…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح صوتی داستان پادشاه جهود دیگر


پادکست صوتی شرح مثنوی (داستان پادشاه جهود دیگر )     پارت اول : داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود “قسمت…