تفسیر داستانهاس مثنوی

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

دشمن درون


میگریزم تا رگم جنبان بود کی فرار از خویشتن آسان بود آنک ازغیری بود او را فرار چون ازو ببرید گیرد او قرار منکه خصمم هم منم…

پادکست ها

داستان پادشاه جهود دیگر


پارت اول : داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود “قسمت اول” پارت دوم:داستان آن پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین…