تعریف و تمجید

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تعریف و تمجید


این یک واقعیت است که وقتی تایید و تمجید می شویم انگیزه بیشتری برای کار و تلاش پیدا میکنیم و برعکس وقتی کسی متوجه کارهایمان نیست و…