تظاهر

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

دروغ


دروغ انسان اگر به خودش مدام دروغ بگوید ! دروغهای خودش را باور خواهد کرد . عین دروغهایش خواهد شد! و دیگر … بیاد نخواهد آورد چه…

خودشناسی

تظاهر


اگر قانونی نبود، و جایی بودین که کسی شما را نمی شناخت و قدرت کافی داشتید، شما چحگونه رفتار میکردید؟! رفتارتان چقدر با رفتار کنونی شما متفاوت…