تزکیه

4مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

فطرت اولیه انسان


خودشناسی

خودشناسی یا تزکیه نفس ( مبارزه با نفس)


ویدیوی فوق ( شستن دیوار) میدیدم کیف میکردم. شستن و زدودن چه ذوقی داره بعد افزوده شدن و زنگار بستن . کم کم انسان برگرده به فطرت…

خودشناسی

درخت نفس


خودشناسی

تزکیه و زدودن


در لغت معنی تزکیه را زدودن و کنار زدن نادرستی ها از امور صحیح دانسته اند . اکنون اینهمه رذایل در ذهن و روان ما تشکیل یافته…