تذکره الاولیا

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

عرفانکاری 4


عرفانکاری ۴ بدون هیچ قضاوتی و جبهه گیری نظر می اندازیم در تاریخ اسلام به عرفایی که شربت وصال ( را در جام لیس للانسان الا ما…

تذکره الاولیا

بی ادب محروم ماند از لطف رب


ادب در خدمت عزیزتر است از خدمت ». و گفت: «ما به ادب محتاج تریم از آن که به بسیاری علم ».