تحسین

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

من خودم را دیدم 28(ستایش )


یک متن خوندم از “سامرست موام” بدین مضمون: (مردم حتی زمانی که از شما می خواهند معایبشان را آشکارا به آنها بگویید انتظار دارند ستایش و تحسین…