تایید دیگران

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تایید دیگران


هر کرا کردم سجودی میکنند زهر اندر جان او می آکنند مولانا