تاریخ

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

من و تاریخ من


همه هیجانهایی که تجربه میکنیم قبلا توسط انسانهای قبل از ما تجربه شده اند و هم اکنون توسط دیگران دارند تجربه میشوند. ما دیده ی جز بینی…