تاثیر محیط

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

همنوایی


هم نوایی! ببینید بمباران تبلیغاتی رسانه‌ها، چگونه شما را مجبور می‌کند حقیقت را منکر شوید و حتی به عقل خودتان شک کنید! احول شدن(دوبینی )تاثیر محیط