بی حسرت از جهان نرود هیچکس به در

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

بی حسرت از جهان …


نه تو مانی و نه من!!! بی حسرت از جهان نرود هیچ کس بدر الا، شهید عشق ! به تیر از کمان دوست .