بادبان زندگی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

بادبان زندگی


اتفاقات زندگی چون باد بسمت شما می‌آیند و واکنش های شما مسیر شما را مشخص می‌کند چون بادبان شما نمیتوانید باد را نگه دارید، یا تند و…