انعکاس

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

چهار تن


پس نماز هر چهاران شد تباه عیب‌گویان بیشتر گم کرده راه اگر بفهمم و تشخیص بدم ، که دیگران الان دارند قضاوت میکنند پس خودم آن ایراد…