انسان

1مطلب موجود می باشد.
پادکست ها

نظریه داروین یا نظریه قرآن


تکامل تدریجی با آدم و حوا این طرفداری از نظریه داروین نیست!