امنیت روانی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

امنیت روانی


وقتی کسی شما را دوست دارد و قربون صدقه شما میرود یا در یک رابطه عاشقانه هستید، احساس یک نوع ایمنی روانی و امنیت میکنید ؟! چنین…