الکترون ها

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

الکترونها و هیجانات


الکترونها وجود دارند و میدان الکتریکی تولید میکنند اما آنها میدان الکتریکی نیستند و میدان الکتریکی هم جزو الکترونها نیست، بلکه میدان الکتریکی را خلق میکنند. ما…