اعصاب مرکزی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

ضعف اعصاب


گاهی خشم را با این سخن که “اعصابم ضعیف است” توجیه میکنیم. در حالیکه این جمله هیچ پایه و اساس علمی ندارد. زمانیکه اعصاب مرکزی (مغز و…