اصحاب کهف در مثنوی

1مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر داستان در خواب گفتن هاتف مر عمر را


دفتر اول بخش ۱۰۴ در خواب گفتن هاتف مر عمر را رضی الله کی چندین زر از بیت المال بن مرد ده کی در این گورستان خفته…