استمرار

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

استمرار در خودشناسی


بسیاری از افراد که شروع به خودشناسی و مراقبه میکنند. از محتویات ذهن خود میترسند و مراقبه را ول میکنند و یا نمیتوانند استمرار کافی داشته باشند…