ارزشهای اجتماعی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

نگران


هستی کاذب ما بقدری وهمی و خیالی و پوچ و شکننده هست ، که ما نگرانیم که هر لحظه یه اتفاقی بیافتد و آن صفات با ارزشی…