ادراک

2مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

حیرت


 ادراک و دریافت و فهم واقعی زمانی اتفاق میافتد که مشاهده کننده نباشد! #بی_خویشتنی آن نفسی که با خودی بسته ی ابر غصه ای آن نفسی…

خودشناسی

من خودم را دیدم 23


افسوس میخورم از اینکه عمرم همینطور میرفت و من سر از معمای هستی در نیاورده بودم..! اگر انسان واقعا نداند برای چه به دنیا آمده است رفتارش…