اخلاق وانمودی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

اخلاقیات


اخلاقی که جامعه از آن حرف می‌زند همین است! نوعی وانمود است ! تا زمانی که با هستی کاذب ( شخصیت خیالی) من کاری ندارند نقش فضیلت…