اخلاق ظاهری

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تظاهر


اگر قانونی نبود، و جایی بودین که کسی شما را نمی شناخت و قدرت کافی داشتید، شما چحگونه رفتار میکردید؟! رفتارتان چقدر با رفتار کنونی شما متفاوت…