احساس

2مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

فطرت اولیه انسان


خودشناسی

تداوم


فکر به احساس و هیجان تداوم میبخشد. اگر فکر قطع شود همان لحظه احساس یا هیجان قطع میشود. مثلا بچه بخاطر یک چیز بهانه گرفته و گریه…