احساس رضایت

1مطلب موجود می باشد.
متن ها

احساس رضایت


آیا هدف شما از انجام کارهای گوناگون بدست آوردن نوعی احساس رضایت درونی نیست؟! کارهای خوب و کارهای بد کارهای خیر و کارهای شر تفریحات و ریاضت…