احساسات

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی


خروج از شرطی شدگی ذهن انسان پر از باید ها و نباید هاییست که جامعه در آن فرو کرده است. باید ها و نباید هایی بسیار پنهان…