اثبات

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

اثبات یا سلب کردن


(نفی کردم تا بری ز اثبات بو) از میکل آنژ پرسیدند: راز نبوغت را بگو! چگونه مجسمه داوود، شاهکار تمام شاهکارها، را ساختی؟ جواب میکل آنژ این…