آونگ

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

من خودم را دیدم 16


ذهنم هر شب همچون آونگی بین خاطرات گذشته و آینده در نوسان بود، موتور ذهنم خود به خود و بدون اینکه از من فرمان ببرد، کار می‌کرد….