آتش

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

سکوت


شعله‌های آتش سریع تغییر شکل می‌دادند و در تاریکی و سکوت باغ چوب‌های سوخته یکی پس از دیگری بر روی هم می‌خوابیدند. حرارت آتش پوست صورتم را…

خودشناسی

آتش


#آتش مگر نمیبینید دنیا در آتش خشم و حرص و دیگر رذایل شما میسوزد ؟! چرا عمق فاجعه را متوجه نمیشوید ؟! مگر نمیبینید رذایل و ناهنجاریهای…