بایگانی

325مطلب موجود می باشد.
عشق و زیبایی

گریختن از عشق


    تو به یک خاری گریزانی ز عشق تو بجز نامی چه می‌دانی ز عشق؟ هر کس بصرف تحویل گرفته نشدن، یا طرد شدن – بهر…