شناخت واقعی يا تئوری و انتزاعی
بیرون اومدن از غار ذهن