تفسیر صوتی منطق الطیر عطار

9مطلب موجود می باشد.
شرح تفسیر سیمرغ عطار قسمت هشتم
پادکست ها

شرح تفسیر سیمرغ عطار قسمت هشتم


••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را عرش را بر آب بنیاد او نهاد خاکیان را عمر بر باد او نهاد…

تفسیر صوتی منطق الطیر عطار

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار قسمت هفتم


آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را شیخ عطار آن بزرگ راه دین آن طریق عشق را شور آفرین در کتاب خود…

پادکست ها

شرح و تفسیر قسسمت ششم منطق الطیر عطار


••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• طوطی ای را طوقی از زر ساخته (گردنبندی از زر به دور گردن…

پادکست ها

شرح و تفسیر سیمرغ قسمت پنجم


••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• او که از خاک آدمی را آفرید آدمی شد راز گیتی را کلید…

پادکست ها

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار قسمت چهارم.بخش دوم


••• گر تو میداری جمال یار دوست دل بدان آئینه ی دیدار دوست پس دوست داشته باش که دلت را هم صیقل بزنی، آیینه کنی. دلت را…

تفسیر صوتی منطق الطیر عطار

شرح و تفسیر سیمرغ قسمت 4.بخش اول


🍃 قسمت چهارم 🍃 ••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• آنکه جانها را چو مرغان آفرید بعد از آن…

تفسیر صوتی منطق الطیر عطار

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار


🍃قسمت سوم سیمرغ🍃 ••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• کوه را هم تیغ داد و هم کمر تا به…

پادکست ها

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار


🍃قسمت دوم سیمرغ 🍃 آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را آن خدای بینهایت بی نظیر آن کریم آشنای دستگیر ای جهانی…

پادکست ها

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار


مقدمه 🍃قسمت اول سیمرغ🍃 آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را روزگاری پیش از این در شهر دل آن جهان رسته از…