فیه ما فیه

18مطلب موجود می باشد.
فیه ما فیه


فیه مافیه کسی چون بشنود که در فلان شهر کریمی هست که عظیم بخششها و احسان میکند، بدین امید البته آنجا رود؛ تا ازو بهره‌مند گردد، پس…

فیه ما فیه

مقصود از آفرینش انسان چیست؟


فیه مافیه  در تفسیر آیه ی امانت و مقصود از آفرینش انسان ؟ یکی گفت: اینجا چیزی فراموش کرده ام. مولانا گفت: در عالم یک چیز است…

فیه ما فیه

در آدمی عشقی و دردی و خارخاری هست


در آدمی عشقی ودردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود که نیاساید و آرام نیابد این خلق بتفصیل در هر…

فیه ما فیه

آدمی را مرگ نیست


#آدمی_را_مرگ_نیست یکی انگشتری در جایی گم کرد اگرچه انگشتر را از آنجا بردند(یعنی دزد برد) اما او گردِ آن جای میگردد . یعنی من اینجا گم کرده…

فیه ما فیه

محدوده عقل و اختیار چیست؟


عقل چندان نیک است(تا جایی خوب است) و مطلوب است که تو را بر در پادشاه آورد، چون بر در او رسیدی عقل را طلاق ده، (ول کن)…

خودشناسی

آنکه سوخت…


آتشی انداختم و رفت آنکه سوخت، سوخت آنکه ماند، ماند

خودشناسی

خارستان و مارستان


همه را دوست دار تا همیشه در گل و گلستان باشی، و چون همه را دشمن داری، خیال دشمنان در نظر میآید، چنانست که شب و روز…

فیه ما فیه

منتظر نه متقاضی


درویش در این دنیا مهمان است. تقاضای مهمان بر میزبان جفاست. مهمان به ادب باشد و منتظر، نه متقاضی … 📙 نفحات الانس – جامی

فیه ما فیه

راه حق سخت مخوف و بسته بود


راه حقّ سخت مخوف و بسته بود و پر برف اولّ جان بازی او کرد واسب را در راند و راه را بشکافت هر که رود درین…