منیت

1مطلب موجود می باشد.
چشمه فطرت

چشمه فطرت آلوده به منیت


یک آگاهی اساسی اینست که فعلا تمام رفتار ما آلوده به نفس و منیت هست. به عبارتی رفتاری خالص در ما نیست. شیطان: همه را فریب خواهم…