فطرت

3مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان را و مردن آن طوطی در قفس و نوحه خواجه بر وی


دفتر اول بخش۹۰ “قسمت اول” ••چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد پس بلرزید اوفتاد و گشت سرد طوطی در قفس از زبان بازرگان شنید که…

خودشناسی

حضرت آسیه


حق الیقین ،عین الیقین ،علم الیقین

چشمه فطرت

چشمه فطرت آلوده به منیت


یک آگاهی اساسی اینست که فعلا تمام رفتار ما آلوده به نفس و منیت هست. به عبارتی رفتاری خالص در ما نیست. شیطان: همه را فریب خواهم…