فطرت

4مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شنیدن آن طوطی حرکت آن طوطیان را و مردن آن طوطی در قفس و نوحه خواجه بر وی


دفتر اول بخش۹۰ “قسمت اول” ••چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد پس بلرزید اوفتاد و گشت سرد طوطی در قفس از زبان بازرگان شنید که…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

دفتر اول بخش۸۹ باز گفتن بازرگان با طوطی آنچه دید از طوطیان هندوستان


“قسمت اول” ••کرد بازرگان تجارت را تمام باز آمد سوی منزل دوستکام انسان سرگرمیها و کارهایش تمام می شود به خودش بر می گردد و تنها می…

خودشناسی

حضرت آسیه


حق الیقین ،عین الیقین ،علم الیقین

چشمه فطرت

چشمه فطرت آلوده به منیت


یک آگاهی اساسی اینست که فعلا تمام رفتار ما آلوده به نفس و منیت هست. به عبارتی رفتاری خالص در ما نیست. شیطان: همه را فریب خواهم…