فطرت

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

حضرت آسیه


حق الیقین ،عین الیقین ،علم الیقین

چشمه فطرت

چشمه فطرت آلوده به منیت


یک آگاهی اساسی اینست که فعلا تمام رفتار ما آلوده به نفس و منیت هست. به عبارتی رفتاری خالص در ما نیست. شیطان: همه را فریب خواهم…