شرح و تفسیر حکایت آن پادشاه جهود دیگر


 

دفتر اول “بخش ۳۶”
حکایت پادشاه جهود دیگر
کی در هلاک دین عیسی سعی نمود

☆یک پادشاه جهود که مثل همان وزیر،می خواهدمسیحیان را بکشد.

••یک شه دیگر ز نسل آن جهود
در هلاک قوم عیسی رو نمود

☆یک شاه جهود، از نوادگان آن وزیر، ز یک گروهند،بدان از یک گروهند، خوبان از یک گروه

••گر خبر خواهی ازین دیگر خروج
سوره بر خوان واسما ذات البروج

☆قسم به آسمان که صاحب برجهایی است.(سوره بروج)

••سنت بد کز شه اول بزاد
این شه دیگر قدم بر وی نهاد

☆پادشاه اول سنت بدی به جای گذاشت،تعصب، آدم کشی، نسل کشی، مخالف کشی، تعدد بینی،خاص بینی خود وقلع وقمع کردن انسانهایی که مانند آن نبود؛ چنین سنتی به جا گذاشت.شاهی که جای آن آمد هرکسی که هم عقیده بااو نبود می کُشت.

••هر که او بنهاد ناخوش سنتی
سوی او نفرین رود هر ساعتی

••نیکوان رفتند و سنتها بماند
وز لئیمان ظلم و لعنتها بماند

••تا قیامت هرکه جنس آن بدان
در وجود آید بود رویش بدان

☆بحث جنسیت وسنخیت است.

••رگ رگست این آب شیرین و آب شور
در خلایق می‌رود تا نفخ صور

••نیکوان را هست میراث از خوشاب
آن چه میراثست اورثنا الکتاب

☆آب تلخ، آب شیرین

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

که حائلی هست بینشان وبا هم آمیخته نمی شوند. منظور خوبان وبدان هستند، که بد با خوب نمی تواند قاطی شود، خوب هم نمی تواندقاطی بد شود. خودبه خود، به همجنس خودشان جذب می شودواز یکدیگر جدا می شوند

••شد نیاز طالبان ار بنگری
شعله‌ها از گوهر پیغامبری

دفتر اول “بخش ۳۶”
حکایت پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود
“قسمت سوم”

••هر که را دامان عشقی نابده
زان نثار نور بی بهره شده

••جزوها را رویها سوی کلست
بلبلان را عشق با روی گلست

☆هرجزئی میرود وبه کل خودش می پیوندد، به هر چیزی میل وسنخیت داشته باشی عاقب به آن خواهی رسید.

••گاو را رنگ از برون و مرد را
از درون جو رنگ سرخ و زرد را

☆گاو اگر از بیرون رنگی است، مردحق رنگش از درون است، نمی توانید از بیرون تشخصیش بدهید،گمنام است.

••رنگهای نیک از خم صفاست
رنگ زشتان از سیاهابهٔ جفاست

••صبغة الله نام آن رنگ لطیف
لعنة الله بوی این رنگ کثیف

☆(صبغت الله یعنی رنگ خدا)

••آنچ از دریا به دریا می‌رود
از همانجا کامد آنجا می‌رود

☆از دریا آب بخارمیشود، ابر میشود به کوه میرود و میبارد، دوباره آبی میشود از رودخانه ای به دریا میرسد وبه کل خودش می پیوندد.

••از سر که سیلهای تیزرو
وز تن ما جان عشق آمیز رو

☆ازسرکوه سیلهای تیزرویی می آید،
ازتن ما چه چیزی می آید؟ سیل عشق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *