شرح و تفسیر داستان مثنوی ( آموختن وزیر مکر پادشاه را)

 

آموختن وزیر مکر پادشاه را 

پادشاه جهود متعصبانه کار کرد؛استعاره از آن جُمود ذهنی است، یک بُعدی دیدن و حقیقت را ندیدن وتعصب داشتن وزیرش، که خیلی زیرک بود همان کارکرد زیرک ذهن است که انسان وقتی ذهنش جُمود پیدا کرد(منجمدشد) یک زیرکی پیدا می کند که این عقیده ی خودش راتحمیل کند؛ مدام در حال وسوسه، دسیسه است که به همگان ثابت کند، که آنچیزی که من می فهمم درست است؛
وزیر هم چنان کارکردی دارد.

••او وزیری داشت گبر و عشوه ده
کو بر آب از مکر بر بستی گره

(گبر=بی دین)
انقدر حیلکه گربود که آب راهم گره میزد؛ وزیر به پادشاه گفت:

••گفت ترسایان پناه جان کنند
دین خود را از ملک پنهان کنند

این گفتگوی انسان با خودش است.وقتی وزیر با پادشاه حرف میزند انگارانسان باخودش حرف میزند؛ (دو کارکرد ذهن انسان است) وزیر گفت: اگر تو اینها را اینگونه بُکُشی، مسیحیان تقیه می کنند
( دینشان را پنهان می کنند)

••کم کش ایشان را که کشتن سود نیست

نباید بُکُشی، پنهان تر می شود؛

••دین ندارد بوی مشک و عود نیست

دین مگه بو دارد که بفهمی چه کسی یهودی یا مسیحی است اگر پنهان کنند چه؟

••سر پنهانست اندر صد غلاف
ظاهرش با تست و باطن بر خلاف

••شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست
چارهٔ آن مکر و آن تزویر چیست
تا نماند در جهان نصرانیی

یک چاره جویی کنیم!!

••نی هویدا دین و نه پنهانیی

نه درون خودشان بتوانند تقیه کنند، نه بتوانند پنهانی این دین را حفظ کنند، همه را بدانیم تا همه را بُکُشیم؛

••گفت ای شه گوش و دستم را ببر

وزیر ( ذهن زیرک) به شاه میگوید: گوش ودست من را ببُر و بینی مرا از وسط بشکاف ، لبم را هم ببُر

••بینی‌ام بشکاف و لب در حکم مر
بعد از آن در زیردار آور مرا

بعد از آن مرا به زیر دار آور تا اعدامم کنی”

••تا بخواهد یک شفاعت گر مرا

یکی بیاید مرا شفاعت کند، بگوید: نه! به خاطر من تبیعدش کن و نکُش”

••بر منادی‌گاه کن این کار تو
بر سر راهی که باشد چارسو

همان وسط شهر این کار را بکن

••آنگهم از خود بران تا شهر دور
تا در اندازم دریشان شر و شور

من را تبعید کن ببین چه کار خواهم کرد با نصرانیها انسان می خواهد به خودش آن زجر را بدهدتا عقیده ونظرخودش را ثابت کند؛ می خواهد بینیش از بین برود تا بوی حقیقت را نفهمد،
گوشش بریده شود، تا حق را نشنود به خاطر تعصب ویک جانبه نگری و این همه رذایل تا بتواند عقیده اش را تحمیل کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *